คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ศาสนา / ปรัชญา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์

  Code :

  หนังสือที่อธิบายความหมายของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบการเล่าโดยอิงกับประวัติศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิด ความเชื่อ และศาสนาในแต่ละยุคสมัย การแผ่ขยายของพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ไปจนถึงพุทธศิลปะในประเทศไทย ผ่านมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีสสารนิยมเข้ามาช่วยในการอธิบาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้น ผู้เขียนได้เล่าออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักของเหตุและผลมารองรับคำอธิบายต่าง ๆ นั้น อย่างชัดเจน ทั้งยังถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่อ่านง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถทำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาพุทธได้ง่ายขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 2. จาณักยะ จอมปราชญ์แห่งชมพูทวีป

  Code :
  จาณักยะ หรือเกาฏิลยะ เกิด เมื่อ 327 ปีก่อนคริสตศักราช (ประมาณพุทธศักราช 117) ในตระกูลพราหมณ์มารดาชื่อชเนศวารี บิดาเสียชีวิตตั้งแต่จาณักยะยังเล็ก อยู่ทางชมพูทวีปข้างใต้ ปัจจุบันตกอยู่รอบบริเวณแคว้นมัทราสโดยอนุมาน ได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์ มีคัมภีร์พระเวท เป็นต้น ประพฤติตนเป็นพรหมจารี เป็นอัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าจันทร์คุปต์ ปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าวกันว่าพราหมณ์ ผู้นี้เป็นคู่คิดและมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาราชวงศ์โมริยะหรือเมารยะ ซึ่งพระเจ้าจันทร์คุปต์เป็นปฐมกษัตริย์ ปกครองอินเดียเมื่อราว พ.ศ. 120

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 3. ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

  Code :

  สมัคร บุราวาส เป็นปัญญาชนไทยรุ่นแรกที่มีความสนใจทางปรัชญาเป็นอย่างมาก เป็นปัญญาชนไทยชั้นสูงคนแรกที่สนใจศึกษาปรัชญาอย่างเป็นระบบ จนสามารถเข้าใจความหมายและบทบาทของรัชญาที่มีต่อสังคม สามารถเข้าใจความสำคัญของ "โลกทรรศน์" ในกระบวนการคิดของคนเราชั่วชีวิตของท่านได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ความรู้ทางปรัชญาและเผยแพร่โลกทรรศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนไทย ท่านได้ฝากผลงานทางปรัชญามากมายไว้กับสังคมไทย

  - ประวุฒิ ศรีมันตะ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 4. วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้

  Code :
  พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุนั้น เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ท่านในปัจจุบันชาติ และพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติของแต่ละองค์เช่นกัน การจะเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติ (ชาตินี้) ได้นั้น ต้องพยายามมีสติละชั่ว ทำแต่ความดี เพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับพระอรหันต์ โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเรื่องของอริยสัจ ๔ อย่างง่ายๆ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินผล เพื่อให้ท่านเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ได้ในทุกขณะที่กำลังคิดแต่กุศลโดยไม่จำกัดกาลเวลาสถานที่ และไม่ต้องรอชาติหน้า

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 38 บาท

  Special Price 35 บาท

  ลด 3.00 บาท (8%)

 5. พุทธโคดม

  Code :
  พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมอินเดียในสมัยพุทธกาลนับเป็นผลงานศึกษาที่สำคัญยิ่งกอปรด้วยคุณปการอันทรางค่าต่อทั้งพุทธศาสน์ศึกษา อินเดียศึกษา รัฐศษสตร์ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แขนงอื่นๆ เป็นการผสมผสานแหล่งความรู้และมุมมองอันหลากหลาย เพื่อวิเคราะห์นำเสนอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก อย่างเหมาะสมต่อผู้คนและองค์ความรู้หลายด้านในปัจจุบัน ด้านหนึ่งเป็นการศึกษาเชิงพุทธศาสน์ศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง เป็นการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลโดยเน้นการวิเคราะห์บริบทเชิงโครงสร้างและสภาพการณ์ที่แวดล้อมพุทธกิจ พุทธจารีต ตลอดพุทธสาวกในสมัยนั้น ข้อเสนอและข้อถกเถียงที่ปรากฏจึงเชื่อมโยงมิติทางรัฐศาสตร์เข้ากับปรากฎการณ์ที่สำคัญๆ ของพุทธประวัติและพุทธศาสนา อันประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับ รัฐ ระบบสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางการเมือง รัฐประศาสโนบาย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กระนั้นก็ตามงานชิ้นนี้ก็จะทำให้นักศึกษาพุทธศาสน์ได้ข้อมูล ความรู้ มุมมอง คำถามและความคิดเห็นที่น่าสนใจน่าพิจารณาพร้อมๆ กันไปด้วยอย่างแน่นอน....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 6. สนทนากับพระเจ้า (การพูดคุยที่ไม่ธรรมดา เล่ม 2 )

  Code :

  คุณกำลังจะมีประสบการณ์ไม่ธรรมดา คุณกำลังจะได้สนทนากับพระเจ้า!... ในขณะที่ใครคนหนึ่งกำลังเผชิญกับความทุกข์อย่างหนักในชีวิต จนเริ่มหมดหวังต่อความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เขาตัดสินใจเขียนจดหมายถึง "พระเจ้า" ด้วยเชื่อว่าพระเจ้าที่เชื่อเป็นต้นตอใหญ่ที่ทำให้ทุกคนบนโลกต้องประสบกับเคราะห์กรรม มันเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอาฆาตและรุนแรง อัดแน่นด้วยความสับสน อารมณ์ที่บิดเบี้ยว และการกล่าวประณามต่างๆ นาน รวมทั้งคำถามอันโกรธเกรี้ยวกองมหึมา... แต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจ เพราะทันทีที่ระบายความขมขื่นสุดท้ายจากเหล่าคำถามที่ปราศจากคำตอบจบ และเตรียมจะวางปากกาลง ก็เหมือนกับว่ามีพลังลึกกลับบางอย่างทำให้ปากกาซึ่งกำลังจะหยุดนั้นเขียนถ้อยคำต่อไปอย่างฉับพลัน และข้อเขียนเหล่านั้นกลับนำพาให้เขาพร้อมกับผู้คนอีกจำนวนหนึ่ง เริ่มรู้จักและเข้าใจ "พระเจ้า" ในความหมายที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง!

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 7. อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)

  Code :

  “หนังสือแนะนำเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการทำสมาธิ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่อยู่กับ สตีฟ จ็อบส์ ตลอดชีวิต เขาอ่านครั้งแรกเมื่อยังเป็นวัยรุ่นและกลับมาอ่านอีกครั้งในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นจ็อบส์ก็อ่านหนังสือเล่มนี้ปีละครั้ง”

  (หนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิต...เริ่มอ่าน "หรืออ่านซ้ำ" เสียตั้งแต่วันนี้ !)

  อัตชีวประวัติของโยคี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดหนึ่งในร้อยเล่มแห่งศตวรรษที่ 20 ประวัติชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของท่านปรมหังสาโยคานันทะเล่มนี้จะนำท่านไปสู่การค้นพบโลกแห่งโยคี วิทยทศาสตร์และปาฏิหาริย์ ความตายและการฟื้นคืนชีพที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน ด้วยภูมิปัญญาซึ่งยังความปีติให้จิตวิญญาณและข้อคิดปฏิภาณที่เฉียบคมแฝงอารมณ์ขันอันน่าชื่นชมของท่าน ท่านโยคานันทะจะเผยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความลี้ลับที่สุดของชีวิตและจักรวาล เปิดหัวใจและจิตของเราสู่ความปีติ ความงามและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณซึ่งมีดำรงอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 8. คู่มือตั้งชื่อลูกตามวันเกิดและวันที่เกิด (ใหม่)

  Code :
  ปภัสสระเมธี (เปรียญ) สำนักพิมพ์ศรีปัญญา พิมพ์ครั้งแรก 2554 หนา 295 หน้า การตั้งชื่อ เปลี่ยนนาม ตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงการปรับเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้เกิดมงคลประจำชีวิต ถือได้ว่าเป็นศาสตร์มงคลที่ใช้อักษรทักษาติดต่อกันมาแต่โบร่ำโบราณ มีทั้งปรากฎผล และไม่สนองตอบ แต่กระนั้นการปรับเปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อ ก็ถือได้ว่าทำให้เกิดความมั่นใจ กำลังใจ และพลังเสริมชีวิตได้อย่างดีเลยทีเดียว “คู่มือ ตั้งชื่อ ตามวันเกิด และวันที่เกิด เปลี่ยนนามทักษษมงคล” เล่มนี้มีโฉลก คำทำนาย ความหมาย พร้อมการเสริมชีวิต ปรับชื่อ ซึ่งใช้ได้ทั้งวันเกิด และวันที่เกิด ซึ่งเหมาะสำหรับตั้งชื่อลูก และเปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อเดิม เพื่อเสริมดวงชีวิตให้มงคลปรากฎชัด หนังสือตั้งชื่อ เปลี่ยนนาม ฉบับสามัญประจำบ้านเล่มนี้ มีไว้เป็นคู่มือประจำตัวประจำบ้าน จะทำให้คุณอุ่นใจ และสบายใจ ตลอดไป....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 9. คัมภีร์ไตรอักษร

  Code :

  ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาชั้น มูลฐานแก่เด็กตั้งแต่โบราณกาลแล้ว แนวการศึกษาชั้นมูลฐานของจีนมุ่งพัฒนาสติปัญญา อบรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ การศึกษาอย่างนี้ คนจีนเรียกว่า "ฉี่เหมิง" คงแปลว่าการขจัดความโง่เขลา หรือการขจัดความมืดมัวทางปัญญา

  แบบเรียนมูลฐานโบราณของจีนมีประวัติยาวนานและมีหลายฉบับด้วยกัน แต่ที่เป็นแบบฉบับที่สำคัญที่สุดต้องยกให้หนังสือ "คัมภีร์ไตรอักษร" (ซันจื้อจิง) กล่าวกันว่า อ๋วงอิ้งหลิน ปัญญาชนมีชื่อสมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นผู้ประพันธ์แต่ได้มีปัญญาชนคนอื่นๆ แก้ไขต่อเติมเนื้อหาไปทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นจึงมี "คัมภีร์ไตรอักษร" หลายฉบับ ที่มีเนื้อหาและตัวหนังสือแตกต่างกัน เล็กๆ น้อยๆ แต่เนื้อหาและตัวหนังสือส่วนใหญ่ยังคงรักษาของเดิมของอ๋องอิ้งหลินไว้

  "คัมภีร์ไตรอักษร" มีเนื้อหากว้างขวาง มีทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา จริยธรรม เป็นต้น แต่ก็ไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะได้ประพันธ์เป็นคำกลอนแต่ละวรรคมี อักษร 3 คำ มีสัมผัสคล้องจองกัน เวลาท่องอ่านมีความไพเราะง่ายต่อการจดจำ

  "คัมภีร์ไตรอักษร" นับตั้งแต่ปรากฏบนบรรณพิภพจีนเป็นต้นมา ก่อเกิดอิทธิพลใหญ่หลวงในการอบรมบ่มเพาะคนจีนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นเวลายาว นานนับพันปี และ "คัมภีร์ไตรอักษร" มิได้มีอิทธิพลเฉพาะภายในประเทศจีนเท่านั้น แต่ได้เผยแพร่สู่นอกประเทศจีนนานมาแล้ว ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อ ค.ศ. 1990 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาิติ (UNESCO) ยังได้จัด "คัมภีร์ไตรอักษร" เข้าใจ "ชุดหนังสือจริยธรรมสำหรับเด็ก" ซึ่งจัดพิมพ์โดย UNESCO เพื่อแนะนำให้เด็กๆ ทั่วโลกได้อ่านกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 140 บาท

  Special Price 126 บาท

  ลด 14.00 บาท (10%)

 10. ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด

  Code :

  ไนเจล วอร์เบอร์ตัน นักปรัชญาและอาจารย์สอนปรัชญาชาวอังกฤษพานักอ่านย้อนเวลา ตามรอยความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดในโลกตะวันตก นับตั้งแต่โซเครตีสและเพลโตแห่งยุคกรีกโบราณ ผู้สร้าง ต้นแบบของความเป็น “นักปรัชญา” จนถึงข้อถกเถียงร่วมสมัยและมโนหลากหลายที่ดำเนินไปในปัจจุบัน ด้วยสำนวนและการอธิบายเรียบง่าย เขียนขึ้นเพื่อนักอ่านผู้อาจไม่มีความรู้เรื่องปรัชญามาก่อน ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกระทัดรัด จึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจใคร่ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราทุกคน....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว