คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วารสาร / นิตยสาร

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

  Code :

  "รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"
  - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 2. ปาจารยสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

  Code :

  ปาจารยสาร เป็นนิตยสารที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดอ่านทาง การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ และมีคุณภาพเหมาะสม เนื้อหา ภาษา และความคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางกองสาราณียกร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 3. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)

  Code :

  รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 4. บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒

  Code :

  75 ปี วันสันติภาพไทย

  เห็นว่า หม่อมเจ้าหญิงอัปภัศราภา เทวกุล ก็ได้ประทานเล่าไว้..ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตว่า "ถ้าเป็นจริงก็เล่าได้" นั้นแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจจัดทำหนังสือให้ชื่อว่า บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยถือวิสาสะที่ท่านหญิงมีพระเมตตานั้น เชิญคำประทานเล่าบางตอนในหนังสือเล่มนั้นมาลงพิมพ์ไว้ เป็นเรื่องประเดิมเริ่มแรก

  ต่อไปก็มีเรื่องของ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ "พระบรมวงศานุวงศ์กับขบวนการเสรีไทย"

  ในส่วนข้าพเจ้าก็จะได้นำบางเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปบางประการภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งผู้อยู่ภายนอกอาจยังไม่ทราบ หรือทราบบ้างก็เป็นข่าวลือทอดๆ กัน

  - ปรีดี พนมยงค์
  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 5. ปาจารยสาร: ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

  Code :

  ปาจารยสาร เป็นนิตยสารที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดอ่านทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ และมีคุณภาพเหมาะสม เนื้อหา ภาษา และความคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางกองสาราณียกร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 6. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) รัฐสมบูรณาญาสิทธิราช

  Code :

  บทบรรณาธิการ

  ทวิวิกฤต

  ทัศนะวิพากษ์

  ประวัติศาสตร์นิพนธ์วิพากษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง กำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิ­ราชย์กับกระฎุมพีราชการ : ทัศนะและข้อสังเกตต่อ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ วิวัฒนาการรัฐไทย (ตอน 1)

  ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

  จากขุนนางศักดินาสู่ข้าราชการ “ศักดินา” : กรณีกำเนิดกระทรวงการต่างประเทศปี 2369-2475

  ปราน จินตะเวช

  “ปา-ตา-นี” ประวัติศาสตร์แห่งตัวตนที่เพิ่งสร้าง

  จีรวุฒิ บุญรัศมี

  การปรับเปลี่ยนทัศนะชนชั้นนำไทยต่อ “จีนแดง” หลัง 14 ตุลา 2516 และชัยชนะของ “จีนแดง” ผ่านเรื่องเล่า “ฝ่ายขวา” ก่อน 6 ตุลา 2519

  อาสา คำภา

  จาก “ป๋า” สู่ “กะเทยเฒ่า” : ว่าด้วยประวัติเปรมาธิปไตยในปิตาธิปไตยรักต่างเพศนิยม

  ชานันท์ ยอดหงษ์

  บทความปริทัศน์

  ความสำเร็จและล้มเหลวของประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 7. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

  Code :

  "รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"

  - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 8. ปาจารยสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)

  Code :

  ปาจารยสาร เป็นนิตยสารที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดอ่านทาง การศึกษาอย่างสร้างสรรค์เชิงวิพากษ์ และมีคุณภาพเหมาะสม เนื้อหา ภาษา และความคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางกองสาราณียกร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 9. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี)

  Code :

  ข้อเสนอหลักของบทความคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุดดังกล่าว (ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) ได้สถาปนาสิ่งที่ผมขอเรียกว่า “จินตกรรมรัฐสยามทางศิลปะ” ให้เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นนำสยาม โดยท่ามกลางกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากรัฐแบบจารีตมาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จินตกรรมชุดนี้เป็นทั้งเครื่องมือในการสถาปนาอำนาจรวมศูนย์ให้แก่ราชสำนักที่กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น “โลกจำลอง” เพื่อช่วยในการจินตนาการถึงภาพของรัฐสยาม สมัยใหม่ตามความใฝ่ฝันของชนชั้นนำสยามว่ามีรูปธรรมทางกายภาพอยู่จริง มองเห็นได้ และจับต้องได้ ซึ่ง “โลกจำลอง” ดังกล่าวสุดท้ายจะย้อนกลับมาเป็นกรอบอ้างอิงให้แก่ชนชั้นนำสยามในการสร้างความชอบธรรมที่จะธำรงรักษา “โลกจริง” ให้มีความเหมือน “โลกจำลอง” ที่ตนเองจินตกรรมขึ้น

  ชาตรี ประกิตนนทการ
  วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
  กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 10. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)

  Code :

  รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว[profiler]
Memory usage: real: 4194304, emalloc: 9245640
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem