คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ในหลวง ร.๙

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. King Bhumibol พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุสาสกรัตนะ

  Code :

  ...ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และนำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการปกครองประเทศ สมพระนามที่พระองค์ตรัสว่า “อุบาสกรัตนะ” หรือ “อุบาสกแก้ว” ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ

  (๑) ไม่ขาดการเยี่ยมพบปะพระภิกษุ

  (๒) ไม่ละเลยการฟังธรรม

  (๓) ศึกษาในอธิศีล

  (๔) มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย ทั้งนวกะมัชฌิมะ และเถระ

  (๕) ไม่ฟังธรรม เพราะคอยเพ่งโทษ

  (๖) ไม่แสวงทักษิณานอกระพุทธศาสนา

  (๗) สนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแข็งแรง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 89 บาท

  Special Price 80 บาท

  ลด 9.00 บาท (10%)

 2. พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม

  Code :

  วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ที่เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาซูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทารกน้อยสายพระโลหิตแห่งราชวงศ์ไทยถือกำเนิดเกิดมาในโลก เมื่อเจริญพระชันษาและบรรลุนิติภาวะแล้ว “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอุดลยเดช” ทรงมีสิทธิ์สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียรบาล ปีพุทธศักราช ๒๔๖๗ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศหรือประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ นับเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่สืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ทรงพระนามว่า

  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ทรงประกาศพระบรมราชโองการในฐานประมุขบุคคลสำคัญพิเศษสุดของชาติไทยความว่า

  “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

  ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีฝ่ายบริหารประเทศและคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายๆ สมัย แต่เราก็ยังมีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ เป็นองค์พระประมุขอย่างมั่นคงเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสร็จสวรรคต ท่ามกลางความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ ๘๙ พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานถึง ๗๐ ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

  “ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม” รวบรวมและเรียบเรียงโดย “วรทัศน์ วัชรวสี” นักเขียนสารคดีประจำของสำนักพิมพ์ ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อให้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์สำหรับเยาวชน นักศึกษา ประชาชนผู้จงรักภักดี และพร้อมจะเปลี่ยนคราบน้ำตาให้เป็นพลังแห่งการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจแห่งการให้และรักผู้อื่น เพื่อเจริญรอยตามพระบาทของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

  นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายต่างประกาศเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า “ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” ในขณะที่พระผู้ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบต่างมองดู ๗๐ ปีแห่งพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่า “พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้คือพระโพธิสัตว์” ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม ที่ถืออยู่ในมือของท่านทั้งหลายกำลังจะบอกว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ คือปรากฏการณ์กฤษดาภินิหารแห่งราชจักรีวงศ์ ของกรุงรัตนโกสินทร์”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 3. วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

  Code :

  การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย ได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระองค์ได้ทรบบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในห้วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี อย่างยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดมาเทียบได้

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับปวงพสกนิกรชาวไทย โดยไม่รู้จักเหน็ดจัดเหนื่อย ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

  การปฏิบัติตนของพระองค์ จึงเป็นไปตามครรลองวิถีแห่งธรรมราชย์ เป็นศาสตร์แห่งพระราชา อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่ปวงพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อหลวงจะได้เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แล้วดำเนินตามรอยพระยุคลบาทที่ได้ทรงสอนไว้

  หนังสือ วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 99 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 9.00 บาท (9%)

 4. ศิลปะของพ่อ

  Code :

  หนังสือศิลปะของพ่อเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน” ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการดนตรี ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตกรรม ด้านประติมากรรม ฯลฯ โดยผูกร้อยเรื่องราวผ่านยายกับหลานให้เป็นตัวดำเนินเรื่อง ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมกับพระอัจฉริยภาพ ทำให้พระองค์ทรงเป็นเลิศทางด้านศิลปะทุกแขนง

                  พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 5. งานของพ่อ

  Code :

  หนังสือ งานของพ่อเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน”ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)เช่น ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ฯลฯ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินและเกิดขึ้นสำหรับประชาชนของพระองค์โดยผูกร้อยเรื่องราวผ่านยายกับหลานให้เป็นตัวดำเนินเรื่อง

                  “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 6. แผ่นดินพ่อ

  Code :

  หนังสือ แผ่นดินพ่อ เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน”ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)และเหตุการณ์ที่สำคัญในรัชกาล ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ ทรงครองราชย์ ทรงราชาภิเษก ฯลฯ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักตลอดหลายสิบปีเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

                  “...รถแล่นผ่านฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นได้เร็วขึ้นบ้างตามทางผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องดัง ๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” แต่รถก็วิ่งเร็วและเลยไปเสียแล้ว”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 7. ในหลวง ร. ๙

  Code :

  นิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ ‘ในหลวง ร. ๙’ ความหนา 464 หน้า กว้าง 21.5 x สูง 27.5 cm เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในเล่มนอกจากจะมีภาพผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน ของศิลปินไทยอาวุโส เช่น จำรัส เกียรติก้อง จักรพันธุ์ โปษยกฤต ฯลฯ ศิลปินมีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่กว่า 400 ภาพแล้ว ยังมีข้อความถวายความอาลัยจากบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะ รวมทั้งจากศิลปินด้วย


  +ฟรี! ค่าจัดส่ง

   

  ให้หนังสือเป็นของขวัญกันเถอะ
  เพราะ..หนังสือคือของขวัญบวกบวก
  + หนังสือไปพร้อมกับของขวัญอะไรก็ได้ที่เราอยากให้
  =
  +เซอร์ไพรส์ +ความรัก +ความห่วงใย +ความคิดถึง
  สูงทั้งคุณค่าและความหมาย
  ทั้งคนรับและคนให้ ปีใหม่นี้ชีวิตมีแต่เรื่องบวกบวก


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 999 บาท

  Special Price 900 บาท

  ลด 99.00 บาท (10%)

 8. คิดถึงในหลวง

  Code :

  สามัญชน ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่า "สงสาร" กับเจ้าฟ้า-เจ้าแผ่นดิน
  แต่ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าจะใช้คำไหนทดแทนความรู้สึกจากใจ

  พ่อเหนื่อย.......
  แต่พ่อไม่เคยเอ่ยคำนี้ หรือแสดงให้ลูกๆ ทั้งแผ่นดินได้เห็น แม้พ่อป่วย
  ต่อพอฝนมา-น้ำมา พ่อก็มิวายห่วงลูกๆ หาทาง-หาวิธีช่วยลูกๆ มิเว้นวาง

  คำสอนของพ่อประหนึ่งน้ำในมหาสมุทร เม็ดทรายในทะเลทราย
  ขออนุญาตินำ "๙ คำพ่อสอน" มาให้เป็นแนวทางเดินกัน

  ๑.ความเพียร
  ๒.ความพอดี
  ๓.ความรู้ตน
  ๔.คนเราจะต้องรับและต้องให้
  ๕.อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
  ๖.พูดจริง ทำจริง
  ๗.หนังสือเป็นออมสิน
  ๘.ความซื่อสัตย์
  ๙.การเอาชนะใจตน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 258 บาท

  Special Price 233 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 9. พ่อของแผ่นดิน

  Code :

  เพียงแค่ได้เห็นก็เย็นฉ่ำ

  สุขล้ำอยู่ในใจหาใดเหมือน

  สว่างกลางนภากว่าแสงเดือน

  เป็นเครื่องเตือนความรักประจักษ์จริง

   

  หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มฉ่ำ

  ยิ่งกว่าสายน้ำนองตลิ่ง

  เป็นมิ่งขวัญที่ให้ลูกไทยอิง

  เป็นทุกสิ่งยิ่งชีวิตนิจนิรันดร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 10. ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ปกแข็ง)

  Code :

  ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เสด็จสู่สวรรคาลัย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สร้างความโทมนัสอาดูรแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

  เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งแผ่นดินไทย ที่เห็นภาพคนไทยพร้อมใจกันแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง พลังแห่งความจงรักภักดีปรากฏอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องการคำบรรยายภาพพสกนิกรชาวไทยสวมชุดดำชุดดำทุกหมู่เหล่ามาจากทุกสารทิศ เกิดขึ้นเอง เป็นไปเอง ด้วยจิตใจและความรู้สึกเดียวกัน คือ มาแสดงความจงรักภักดี แสดงอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  การไปเข้าแถวต่อคิวอย่างเนืองแน่นโดยไม่ย่อท้อ แม้ฝนตกแดดออก เพื่อเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

  กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์บ้านมงคล ได้รวบรวมข้อมูลและภาพต่างๆ ช่วง 89 พรรษาของพรัองค์ และ 70 ปีแห่งการครองราชย์ แบบปีต่อปีมารวมสรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้ และโดยเฉพาะเหตุการณ์ “วันสวรรคต” (13 ตุลาคม 2559) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้ถวายสรงที่พระบาทพระบรมศพ จากนั้นทรงหวีเส้นพระเจ้าขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงอีกครั้งหนึ่งแล้วหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วหักพระสางนั้น วางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่...และพิธีการต่างๆในวันดังกล่าวอย่างกระจ่างชัด โดยเฉพาะขบวนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ขบวนเคลื่อนพระบรมศพได้ผ่านพ้นไป ประชาชนแต่ละคนต่างทยอยลุกขึ้นเตรียมแยกย้ายกลับไปทำธุระของตนต่อ แต่ทางตำรวจและทหารได้รีบแจ้งว่ายังเหลืออีกหนึ่งขบวนเสด็จ บางคนอยากรู้ว่าใคร จึงได้ร้องถามไป แต่ไม่ได้คำตอบ พอขบวนเสด็จกำลังจะผ่านมาตรงหน้า ก็มีเสียงร้องว่า “ทรงพระเจริญ” พวกเราจึงส่งเสียงว่า “ทรงพระเจริญ” ตามรถโฟค์คสีครีมเคลื่อนผ่านมาตรงหน้า ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า คือ ผู้หญิงสูงอายุผมสีขาวโพลนทาปากสีแดงชาดทันใดนั้นพวกเราก็นึกขึ้นได้ว่า ผู้หญิงสูงอายุที่โบกพระหัตถ์ให้ประชาชนอย่างที่เราเคยเห็นในโทรทัศน์อย่างคุ้นตา พร้อมทั้งทรงแย้มพระสรวลอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเคยตรัสแก่นักข่าวหนุ่มอเมริกา คราวเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2503 นักข่าวผู้นั้นทูลถามว่า “ทำไมพระองค์ จึงทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงพระสรวลเลย?” ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พลางรับสั่งว่า “นั่นไง ยิ้มของฉัน” (She is my smile)

  นี่ ! เป็นหนังสือที่น่าเก็บสะสมให้ลูกหลานได้อ่านรับรู้เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในชั่วชีวิตของคนไทย ที่ได้เกิดได้อยู่อาศัยใต้ร่มพระบารมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ทีฆราชย์แห่งสยาม” พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว