คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ในหลวง ร.๙

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม

  Code :

  สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ทรงเป็นพระราชสมบูรณ์แบบที่ใครๆ ยอมรับว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เผด็จการ คืออำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่ ที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง โดยความเมตตากรุณา ขณะนี้โลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะต้องกลับไปหาแบบธรรมิกราชาคือเผด็จการโดยธรรม...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 2. พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ

  Code :

  พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต

  รวมเรื่องหัสคดีและปกิณกะคดีชั้นครู เชิดชูพระเกียรติคุณฯ

  พระราชอารมณ์ขันของ “คิงมงกุฎ” (ร.๔)

  พระราชอารมณ์ขันของพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (ร.๖)

  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

  พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  และพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯลฯ

  ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดีโดย

  _วิลาส มณีรัต_

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 3. มหามงคลเหนือเกล้าฯ

  Code :

  ในวโรกาสครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน

  ปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ปรากฎเป็นจริงซึ่งคนไทยทุกคนทราบซึ้งกันดี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี “บุญญาธิการ” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงรักษาศีล บำเพ็ญทาน เจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมในคราวที่พระองค์ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อเป็นฆราวาส พระองค์ทรงรักษาศีลธรรมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงสนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลสมาทาน ส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทรงสอนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ โดยมุ่งเน้นให้ทำความดี พระองค์ทรงใช้กฎหมายและกฎศาสนา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรมอย่างมุ่งมั่น สมควรแก่การถวายราชสักการะยิ่ง ดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงกราบพระองค์ท่านเสมือนเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชา

  ฯลฯ.......ฯลฯ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 4. เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว ฉ. เฉลิมฉลองพระราชสมภพ 80 พรรษา

  Code :

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงแสดงพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์ แต่ทรงแสดงพระองค์เสมือนเป็นครูของเรา ผู้เขียนกำลังนำท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าสู่มิติใหม่แห่งความเข้าใจ และรับชมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชจริยาวัตรต่างๆ ของพระองค์ที่สาธารณชนทั่วไปไม่เคยทราบมาก่อนในหนังสือเล่มนี้ โดยไม่มีการยกยอปอปั้นหรือคำชมเชยที่หวานเพราะพริ้งหรือสรรเสริญสดุดีจากอาจารย์สันติแต่อย่างใด แต่ด้วยสายตาที่กว้างไกลของอาจารย์ อาจารย์จะทำให้ผู้อ่านทั้งหลายพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามสั่งสอนเรา คำสั่งสอนของพระองค์อาจจะไม่เพียงทำให้ทัศนคติและความนึกคิดของท่านเปลี่ยนแปลงเท่านั้น บางทีชีวิตทั้งชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้

  “อาตมาหวังว่าญาติโยมทั้งหลายจะสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นจากพระองค์พระผู้ทรงประยุกต์ใช้พุทธปัญญาในการดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ ผู้คำจำนวนมากรับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ แต่น้อยคนที่จะสามารถเข้าใจในพระราชดำรัสดังกล่าว และยิ่งกว่านั้นน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคถบาทของมหาบพิตร อาตมาขออวยพรให้คุณแมนเฟรด คราเมสประสบความสำเร็จและมีความสุขเจริญ” 

  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

   

  "ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบมากกว่า 5 ครั้ง แต่ละครั้งที่ดิฉันอ่านจบและเปิดอ่านอีก ดิฉันจะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ อีก และทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้น จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก"

  พรพิมล อิษสุมล


  "หนังสือมุ่งประเด็นไปที่ ผมมีความอัศจรรย์ใจว่า เราจะเรียนรู้และอย่างไรจากพระเจ้าอยู่หัวในแง่ของความเคารพ และซึมซับในพระราชจริยวัตรของพระองค์ได้มากกว่านี้"

  วิเชียร แก่นทองหลาง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 99 บาท

  Special Price 89 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 5. พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

  Code :

  “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

  พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

  ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว