คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ในหลวง ร.๙

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

  Code :

  “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

  พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

  ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 2. เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว ฉ. เฉลิมฉลองพระราชสมภพ 80 พรรษา

  Code :

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงแสดงพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์ แต่ทรงแสดงพระองค์เสมือนเป็นครูของเรา ผู้เขียนกำลังนำท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าสู่มิติใหม่แห่งความเข้าใจ และรับชมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชจริยาวัตรต่างๆ ของพระองค์ที่สาธารณชนทั่วไปไม่เคยทราบมาก่อนในหนังสือเล่มนี้ โดยไม่มีการยกยอปอปั้นหรือคำชมเชยที่หวานเพราะพริ้งหรือสรรเสริญสดุดีจากอาจารย์สันติแต่อย่างใด แต่ด้วยสายตาที่กว้างไกลของอาจารย์ อาจารย์จะทำให้ผู้อ่านทั้งหลายพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามสั่งสอนเรา คำสั่งสอนของพระองค์อาจจะไม่เพียงทำให้ทัศนคติและความนึกคิดของท่านเปลี่ยนแปลงเท่านั้น บางทีชีวิตทั้งชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้

  “อาตมาหวังว่าญาติโยมทั้งหลายจะสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นจากพระองค์พระผู้ทรงประยุกต์ใช้พุทธปัญญาในการดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ ผู้คำจำนวนมากรับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ แต่น้อยคนที่จะสามารถเข้าใจในพระราชดำรัสดังกล่าว และยิ่งกว่านั้นน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคถบาทของมหาบพิตร อาตมาขออวยพรให้คุณแมนเฟรด คราเมสประสบความสำเร็จและมีความสุขเจริญ” 

  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

   

  "ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบมากกว่า 5 ครั้ง แต่ละครั้งที่ดิฉันอ่านจบและเปิดอ่านอีก ดิฉันจะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ อีก และทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้น จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก"

  พรพิมล อิษสุมล


  "หนังสือมุ่งประเด็นไปที่ ผมมีความอัศจรรย์ใจว่า เราจะเรียนรู้และอย่างไรจากพระเจ้าอยู่หัวในแง่ของความเคารพ และซึมซับในพระราชจริยวัตรของพระองค์ได้มากกว่านี้"

  วิเชียร แก่นทองหลาง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 99 บาท

  Special Price 89 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 3. มหามงคลเหนือเกล้าฯ

  Code :

  ในวโรกาสครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน

  ปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ปรากฎเป็นจริงซึ่งคนไทยทุกคนทราบซึ้งกันดี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี “บุญญาธิการ” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงรักษาศีล บำเพ็ญทาน เจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมในคราวที่พระองค์ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อเป็นฆราวาส พระองค์ทรงรักษาศีลธรรมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงสนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลสมาทาน ส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทรงสอนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ โดยมุ่งเน้นให้ทำความดี พระองค์ทรงใช้กฎหมายและกฎศาสนา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรมอย่างมุ่งมั่น สมควรแก่การถวายราชสักการะยิ่ง ดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงกราบพระองค์ท่านเสมือนเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชา

  ฯลฯ.......ฯลฯ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 4. พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ

  Code :

  พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต

  รวมเรื่องหัสคดีและปกิณกะคดีชั้นครู เชิดชูพระเกียรติคุณฯ

  พระราชอารมณ์ขันของ “คิงมงกุฎ” (ร.๔)

  พระราชอารมณ์ขันของพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (ร.๖)

  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

  พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  และพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯลฯ

  ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดีโดย

  _วิลาส มณีรัต_

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 5. ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม

  Code :

  สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ทรงเป็นพระราชสมบูรณ์แบบที่ใครๆ ยอมรับว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เผด็จการ คืออำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่ ที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง โดยความเมตตากรุณา ขณะนี้โลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะต้องกลับไปหาแบบธรรมิกราชาคือเผด็จการโดยธรรม...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 6. ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ปกแข็ง)

  Code :

  ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เสด็จสู่สวรรคาลัย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สร้างความโทมนัสอาดูรแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

  เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งแผ่นดินไทย ที่เห็นภาพคนไทยพร้อมใจกันแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง พลังแห่งความจงรักภักดีปรากฏอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องการคำบรรยายภาพพสกนิกรชาวไทยสวมชุดดำชุดดำทุกหมู่เหล่ามาจากทุกสารทิศ เกิดขึ้นเอง เป็นไปเอง ด้วยจิตใจและความรู้สึกเดียวกัน คือ มาแสดงความจงรักภักดี แสดงอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  การไปเข้าแถวต่อคิวอย่างเนืองแน่นโดยไม่ย่อท้อ แม้ฝนตกแดดออก เพื่อเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

  กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์บ้านมงคล ได้รวบรวมข้อมูลและภาพต่างๆ ช่วง 89 พรรษาของพรัองค์ และ 70 ปีแห่งการครองราชย์ แบบปีต่อปีมารวมสรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้ และโดยเฉพาะเหตุการณ์ “วันสวรรคต” (13 ตุลาคม 2559) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้ถวายสรงที่พระบาทพระบรมศพ จากนั้นทรงหวีเส้นพระเจ้าขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงอีกครั้งหนึ่งแล้วหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วหักพระสางนั้น วางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่...และพิธีการต่างๆในวันดังกล่าวอย่างกระจ่างชัด โดยเฉพาะขบวนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ขบวนเคลื่อนพระบรมศพได้ผ่านพ้นไป ประชาชนแต่ละคนต่างทยอยลุกขึ้นเตรียมแยกย้ายกลับไปทำธุระของตนต่อ แต่ทางตำรวจและทหารได้รีบแจ้งว่ายังเหลืออีกหนึ่งขบวนเสด็จ บางคนอยากรู้ว่าใคร จึงได้ร้องถามไป แต่ไม่ได้คำตอบ พอขบวนเสด็จกำลังจะผ่านมาตรงหน้า ก็มีเสียงร้องว่า “ทรงพระเจริญ” พวกเราจึงส่งเสียงว่า “ทรงพระเจริญ” ตามรถโฟค์คสีครีมเคลื่อนผ่านมาตรงหน้า ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า คือ ผู้หญิงสูงอายุผมสีขาวโพลนทาปากสีแดงชาดทันใดนั้นพวกเราก็นึกขึ้นได้ว่า ผู้หญิงสูงอายุที่โบกพระหัตถ์ให้ประชาชนอย่างที่เราเคยเห็นในโทรทัศน์อย่างคุ้นตา พร้อมทั้งทรงแย้มพระสรวลอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเคยตรัสแก่นักข่าวหนุ่มอเมริกา คราวเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2503 นักข่าวผู้นั้นทูลถามว่า “ทำไมพระองค์ จึงทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงพระสรวลเลย?” ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พลางรับสั่งว่า “นั่นไง ยิ้มของฉัน” (She is my smile)

  นี่ ! เป็นหนังสือที่น่าเก็บสะสมให้ลูกหลานได้อ่านรับรู้เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในชั่วชีวิตของคนไทย ที่ได้เกิดได้อยู่อาศัยใต้ร่มพระบารมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ทีฆราชย์แห่งสยาม” พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 7. พ่อของแผ่นดิน

  Code :

  เพียงแค่ได้เห็นก็เย็นฉ่ำ

  สุขล้ำอยู่ในใจหาใดเหมือน

  สว่างกลางนภากว่าแสงเดือน

  เป็นเครื่องเตือนความรักประจักษ์จริง

   

  หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มฉ่ำ

  ยิ่งกว่าสายน้ำนองตลิ่ง

  เป็นมิ่งขวัญที่ให้ลูกไทยอิง

  เป็นทุกสิ่งยิ่งชีวิตนิจนิรันดร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 8. คิดถึงในหลวง

  Code :

  สามัญชน ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่า "สงสาร" กับเจ้าฟ้า-เจ้าแผ่นดิน
  แต่ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าจะใช้คำไหนทดแทนความรู้สึกจากใจ

  พ่อเหนื่อย.......
  แต่พ่อไม่เคยเอ่ยคำนี้ หรือแสดงให้ลูกๆ ทั้งแผ่นดินได้เห็น แม้พ่อป่วย
  ต่อพอฝนมา-น้ำมา พ่อก็มิวายห่วงลูกๆ หาทาง-หาวิธีช่วยลูกๆ มิเว้นวาง

  คำสอนของพ่อประหนึ่งน้ำในมหาสมุทร เม็ดทรายในทะเลทราย
  ขออนุญาตินำ "๙ คำพ่อสอน" มาให้เป็นแนวทางเดินกัน

  ๑.ความเพียร
  ๒.ความพอดี
  ๓.ความรู้ตน
  ๔.คนเราจะต้องรับและต้องให้
  ๕.อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
  ๖.พูดจริง ทำจริง
  ๗.หนังสือเป็นออมสิน
  ๘.ความซื่อสัตย์
  ๙.การเอาชนะใจตน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 258 บาท

  Special Price 233 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 9. ในหลวง ร. ๙

  Code :

  นิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ ‘ในหลวง ร. ๙’ ความหนา 464 หน้า กว้าง 21.5 x สูง 27.5 cm เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในเล่มนอกจากจะมีภาพผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน ของศิลปินไทยอาวุโส เช่น จำรัส เกียรติก้อง จักรพันธุ์ โปษยกฤต ฯลฯ ศิลปินมีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่กว่า 400 ภาพแล้ว ยังมีข้อความถวายความอาลัยจากบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะ รวมทั้งจากศิลปินด้วย


  +ฟรี! ค่าจัดส่ง

   

  ให้หนังสือเป็นของขวัญกันเถอะ
  เพราะ..หนังสือคือของขวัญบวกบวก
  + หนังสือไปพร้อมกับของขวัญอะไรก็ได้ที่เราอยากให้
  =
  +เซอร์ไพรส์ +ความรัก +ความห่วงใย +ความคิดถึง
  สูงทั้งคุณค่าและความหมาย
  ทั้งคนรับและคนให้ ปีใหม่นี้ชีวิตมีแต่เรื่องบวกบวก


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 999 บาท

  Special Price 900 บาท

  ลด 99.00 บาท (10%)

 10. แผ่นดินพ่อ

  Code :

  หนังสือ แผ่นดินพ่อ เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน”ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)และเหตุการณ์ที่สำคัญในรัชกาล ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ ทรงครองราชย์ ทรงราชาภิเษก ฯลฯ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักตลอดหลายสิบปีเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

                  “...รถแล่นผ่านฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นได้เร็วขึ้นบ้างตามทางผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องดัง ๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” แต่รถก็วิ่งเร็วและเลยไปเสียแล้ว”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว