คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา
รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา

รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา

วินัย ผลเจริญ

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

ลด 35.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

 หนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม มาจากการรวบรวมบทความด้านพุทธศาสนา

ของผู้เขียนทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์ และนำเอาเนื้อหาจากการทำข้อสอบ

และรายงานในสมัยที่เรียนปริญญาโทที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาปรับให้เป็นบทความ

          ผู้เขียนตั้งใจนำเอาผลงานสมัยที่เรียนปริญญาโททั้งหมดของตนเองมาตีพิมพ์

แต่ก็มีบทความบางเรื่องที่ต้นฉบับหายไป จึงรวบรวมได้ทั้งหมด 40 เรื่องและเขียนขึ้นใหม่

อีก 1 เรื่อง ทำให้หนังสือชุดนี้มีบทความทั้งหมด 41 เรื่อง และในเล่มนี้มีบทความ 19 เรื่องด้วยกัน...

ข้อมูลหนังสือ

รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา

ISBN : 9786164855441

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : วินัย ผลเจริญ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : -

จำนวนหน้า : 557

ปีที่พิมพ์ : 2562

สารบัญ

1   พระสูตรกับตรรกวิทยา

2   บทบาทและหน้าที่ของเหตุผลในทัศนะของพุทธศาสนา

3   สรุปและวิจารณ์เนื้อหาคำบรรยายเรื่อง “ตรรกวิทยา” ของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ

4   ความเป็นมาและเนื้อหาปรัชญาของ “กถาวัตถุ” ในพระอภิธรรมปิฎก

5   ความหมายของ “พรหม” และคำที่เกี่ยวข้องในพระธรรมปิฎกและอรรถกถา

6   “ปัญญา” ในทัศนะของพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตก

7   แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ได้จากการศึกษาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดใน

     Timaeus และพุทธศาสนา

8   ทัศนะบางเรื่องของเพลโตและพุทธศาสนา

9   “เสรีภาพ” ในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

10   เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอนัตตาในพุทธศาสนากับแนวคิดเรื่อง Emptiness ของซาร์ตร์

11   คำนิยาม “ผู้หญิง” : แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้หญิง

12   อาตมันในคัมภีร์อุปนิษัทและอัตตาในพุทธศาสนายุคต้น

13   ความสัมพันธ์ระหว่างอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ในปรัชญาอินเดีย

14   ชีวิตและจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตในทัศนะของพุทธปรัชญาและปรัชญาฮินดู

15   พันธกรณีทางศีลธรรม : ศึกษาจากพระไตรปิฎกและภควัทคีตา

16   เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของขงจื่อกับพุทธศาสนา

17   พระสูตรสำคัญของพุทธศาสนามหายาน : ความรู้เบื้องต้น

18   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิมลเกียรตินิเทศสูตร

19   เปรียบเทียบคำสอนในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรกีบศรีมาลาเทวีสีหาทสูตร

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว