Connect with Facebook

๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม

รหัสสินค้า: 9789748814568
สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น
ผู้แต่ง วรทัศน์ วัชรวสี ผู้แปล สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 360

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 24-11-2016

ได้รับ 315 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ทรงเป็นพระราชสมบูรณ์แบบที่ใครๆ ยอมรับว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เผด็จการ คืออำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่ ที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง โดยความเมตตากรุณา ขณะนี้โลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะต้องกลับไปหาแบบธรรมิกราชาคือเผด็จการโดยธรรม...

รายละเอียดสินค้า

ในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ นับเป็นปีแหงมหาปีติ และปีแห่งมหามงคลสมัยสำคัญพร้อมกันถึง ๒ ประการ คือ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และมีการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้เป็นมหาปีติประการแรก ประการที่สองซึ่งประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในโลกปีติยินดีเช่นเดียวกันก็คือ องค์การสหประชาชาติโดยยูเนสโก ประกาศยกย่องให้พระพุทธทาสหรือพระธรรมโกศาจารย์เป็นบุคคลสำคัญของโลก และให้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

สำหรับพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลพระปฐมบรมราชโองการเมื่อพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ หรือเมื่อ ๖๐ ปีก่อนนั้น ยังแจ่มชัดอยู่ในใจของประชาชนไทย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” .... ฯลฯ

 

สารบัญ


  • - ภาพชุด ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • - ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • - “มหัศจรรย์แห่งธรรม” พระธรรมเทศนาหน้าพระพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี)
  • - “การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม”  ปาฐกถาธรรมของ พุทธทาสภิกขุ
  • - บรรยายธรรมกถาของพระพุทธทาส ถวายแก่สมเด็จพระราชนนี ที่จุฬาฯ เรื่อง ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้
  • - พระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรม
  • - พระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ธรรมะแก้วิกฤษการณ์ทางการเมือง
  • ฯลฯ