Connect with Facebook

พระราชพงศาวดารพม่า

รหัสสินค้า: 9789747088106
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 1136

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 750 บาท

Special Price 675 บาท

หนังสือเข้า 27-03-2015

ได้รับ 675 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ประเทศพม่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมอยู่ ๓ ด้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งติดกับทะเล ประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญไหลจากเหนือลงใต้ คือ แม่น้ำอิระวดี ซึ่งแบ่งพม่าออกเป็นสองส่วน โดยมีบริเวณลุ่มแม่น้ำเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ แม่น้ำชินดวินอยู่ทางฟากตะวันตก และแม่น้ำสาละวินอยู่ทางฟากตะวันออก ต่างไหลขนานกับแม่น้ำอิระวดี โดยแม่น้ำชินดวินนั้นไหลลงใต้ไปประมาณ ๔๘๐ กิโลเมตร แล้วไหลวกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับแม่น้ำอิระวดีส่วนแม่น้ำสาละวินนั้นไหลผ่านยูนนานแล้วตัดเข้ามาด้านตะวันออกโดยมีช่วงหนึ่งของแม่น้ำเป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่ากับประเทศไทย

รายละเอียดสินค้า

"พระราชพงศาวดารพม่า" เล่มนี้เป็นพระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น ๒ ยุคใหญ่ๆ คือ

๑.สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยราชวงศ์สำคัญคือ  ราชวงศ์พุกาม (พ.ศ. ๑๕๕๓-๑๘๓๐) , ราชวงศ์ตองอู (พ.ศ. ๒๐๒๙-๒๓๙๕), ราชวงศ์อลองพญา (คองบอง พ.ศ. ๒๓๙๕-๒๔๒๘)

๒.สมัยอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เป็นระยะที่พม่าตกต่ำ ตกเป็นเมืองขึ้น โดยพม่าและอังกฤษทำสงครามใหญ่ถึง ๓ ครั้ง คือ รบครั้งแรก พ.ศ. ๒๓๖๖ , การรบครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๙๕), การรบครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๒๘)