พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง

รหัสสินค้า: 9789743158957
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558 จำนวนหน้า 305

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 270 บาท

Special Price 243 บาท

หนังสือเข้า 18-05-2015

รายละเอียดโดยย่อ

พระพุทธจริยวัตรเล่มนี้ เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทำนองพุทธประวัตินั้นแล แต่ยกเอาเหตุการณ์เด่นๆ  ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ เช่น ถูกว่าร้ายติเตียนหรือปองร้ายจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาหรือเสด็จไปโปรดผู้ที่มีมิจฉาทิฐิให้กลับมีความเห็นถูกต้อง อันแสดงถึงพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก

ท่านที่ได้อ่านพุทธประวัติสำนวนต่างๆ มาแล้ว ขอให้ถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนประกอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ทราบกันอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มศรัทธาปสาทะในพระพุทธจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

พระพุทธจริยวัตรเล่มนี้ เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทำนองพุทธประวัตินั้นแล แต่ยกเอาเหตุการณ์เด่นๆ  ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ เช่น ถูกว่าร้ายติเตียนหรือปองร้ายจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาหรือเสด็จไปโปรดผู้ที่มีมิจฉาทิฐิให้กลับมีความเห็นถูกต้อง อันแสดงถึงพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก

ท่านที่ได้อ่านพุทธประวัติสำนวนต่างๆ มาแล้ว ขอให้ถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนประกอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ทราบกันอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มศรัทธาปสาทะในพระพุทธจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น