Connect with Facebook

กระแสธารปรัชญาจีน

รหัสสินค้า: 9789743158445
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง สุวรรณา สถาอาทันท์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556 จำนวนหน้า 319

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 250 บาท

Special Price 225 บาท

หนังสือเข้า 27-01-2015

ได้รับ 225 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

กระแสธารปรัชญาจีน ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2538 ซึ่งก็เป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา วงวิชาการปรัชญาจีนและจีนศึกษาก็ได้ขยายวงกว้างออกไปมาก มีงานวิชาการและกึ่งวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน คติความเชื่อของชาวจีน และประเด็นต่างๆ ในจีนศึกษาออกมามากมาย เมื่อ พ.ศ. 2551 ดิฉันได้พิมพ์บทแปล หลุนอี่ว์ : ขงจื่อสนทนา เป็นภาษาไทยแล้วในการพิมพ์ครั้งนี้ ดิฉันจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ กระแสธารปรัชญาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่เกี่ยวกับปรัชญาขงจื่อ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ปรับแก้การอ้างอิงตัวบทคัมภีร์หลุนอี่ว์ใหม่ทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นยำและได้คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการสมบูรณ์มากขึ้น

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจ และจารีต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการปรัชญาจีนและจีนศึกษาในสังคมไทย ได้อย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดสินค้า

กระแสธารปรัชญาจีน ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2538 ซึ่งก็เป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา วงวิชาการปรัชญาจีนและจีนศึกษาก็ได้ขยายวงกว้างออกไปมาก มีงานวิชาการและกึ่งวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน คติความเชื่อของชาวจีน และประเด็นต่างๆ ในจีนศึกษาออกมามากมาย เมื่อ พ.ศ. 2551 ดิฉันได้พิมพ์บทแปล หลุนอี่ว์ : ขงจื่อสนทนา เป็นภาษาไทยแล้วในการพิมพ์ครั้งนี้ ดิฉันจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ กระแสธารปรัชญาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่เกี่ยวกับปรัชญาขงจื่อ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ปรับแก้การอ้างอิงตัวบทคัมภีร์หลุนอี่ว์ใหม่ทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นยำและได้คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการสมบูรณ์มากขึ้น

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจ และจารีต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการปรัชญาจีนและจีนศึกษาในสังคมไทย ได้อย่างสร้างสรรค์