Connect with Facebook

อำนาจไร้พรมแดน (POWER UNBOUND)

รหัสสินค้า: 9786167801117
สำนักพิมพ์ วิภาษา
ผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 374

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 14-03-2018

ได้รับ 315 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

     "งานศึกษานี้ใช้วิธีการอ่านหรือการตีความเชิงวิพากษ์ (critical interpretation) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจในที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่สถิตของอำนาจ เช่น ในภาษา ในชีวิตประจำวัน ในตัวแบบคณิตศาสตร์และในวัฒนธรรม เป็นต้น การตีความเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเห็นว่าแม้แต่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มิได้เป็นกลางหรือไร้เดียงสา แต่คือกรอบคิดในการมองโลกของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถูกตรวจสอบและตั้งคำถามด้วย"

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

รายละเอียดสินค้า

"งานศึกษานี้ใช้วิธีการอ่านหรือการตีความเชิงวิพากษ์ (critical interpretation) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจในที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่สถิตของอำนาจ เช่น ในภาษา ในชีวิตประจำวัน ในตัวแบบคณิตศาสตร์และในวัฒนธรรม เป็นต้น การตีความเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเห็นว่าแม้แต่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มิได้เป็นกลางหรือไร้เดียงสา แต่คือกรอบคิดในการมองโลกของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถูกตรวจสอบและตั้งคำถามด้วย"


ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร


     สารบัญ


คำนำ (Preface)

บทที่ 1 : ภาษากับอำนาจ (Chapter 1: Language and Power)

บทที่ 2 : วาทกรรมกับอำนาจ (Chapter 2: Discourse and Power)

บทที่ 3 : ชีวิตประจำวันกับอำนาจ (Chapter 3: Everyday Life and Power)

บทที่ 4 : โลกที่เปลี่ยนแปลงกับอำนาจ (Chapter 4: The Changing World and Power)

บรรณานุกรม (References)

ดรรชนี (Index)

ประวัติผู้เขียน (Biography)