Connect with Facebook

การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม

รหัสสินค้า: 9786167196800
สำนักพิมพ์ สมมติ
ผู้แต่ง คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) ผู้แปล ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 192

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 23-02-2018

รายละเอียดโดยย่อ

การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม ซึ่งถูกแปลโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์ เชื่อว่าแนวคิดและวิธีวิทยาของมาร์กซมีความเป็น 'วิทยาศาสตร์แห่งสังคม' (Science of society) ทำให้การศึกษาและการวิเคราะห์สังคมสามารถทำได้ในหลากหลายมิติ และอย่างมีชีวิตจิตใจ เพราะแม้จะเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็ไม่ละเลยความเป็นมนุษย์ของสังคมและการเมือง

ในการตีพิมพ์ใหม่ครั้งนี้ ผู้แปลได้เพิ่มสรุปความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยของมาร์กซ และเพิ่มบทความเก่าเรื่อง "ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ" ในภาคผนวก เพื่อให้เห็นภาพและพลวัตของความคิดแบบมาร์กซได้ดีและรอบด้านยิ่งขึ้น

 

---การพัฒนาเศรษฐกิจไม่อาจอภิปรายได้ถ้าไม่พูดในเนื้อหาของยุคประวัติศาสตร์และโครงสร้างสังคมอันจำเพาะ การอภิปรายเรื่องวิธีการผลิตก่อนทุนนิยมรูปแบบต่างๆ ในนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง และแสดงให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรที่คิดว่า วัตถุนิยมประวัติศาสตร์คือการตีความประวัติศาสตร์ในทาง 'เศรษฐกิจ' (หรือในทาง 'สังคมวิทยา' เท่านั้น)---

บางส่วนจากบทกล่าวนำ โดย อีริค ฮอบสบอว์ม

 

สารบัญ

คำชี้แจงของผู้แปลฉบับภาษาไทย

(ตุลาคม 2527)

บทนำ (1)

โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

บทนำ (2)

โดย อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric John Ernest Hobsbawm, 1964)

บทที่ 1

วิวัฒนาการของชุมชนและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยม

บทที่ 2

การก่อรูปของระบบทุนนิยม

ภาคผนวก : ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ

โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

รายละเอียดสินค้า

การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม ซึ่งถูกแปลโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์ เชื่อว่าแนวคิดและวิธีวิทยาของมาร์กซมีความเป็น 'วิทยาศาสตร์แห่งสังคม' (Science of society) ทำให้การศึกษาและการวิเคราะห์สังคมสามารถทำได้ในหลากหลายมิติ และอย่างมีชีวิตจิตใจ เพราะแม้จะเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็ไม่ละเลยความเป็นมนุษย์ของสังคมและการเมือง

ในการตีพิมพ์ใหม่ครั้งนี้ ผู้แปลได้เพิ่มสรุปความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยของมาร์กซ และเพิ่มบทความเก่าเรื่อง "ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ" ในภาคผนวก เพื่อให้เห็นภาพและพลวัตของความคิดแบบมาร์กซได้ดีและรอบด้านยิ่งขึ้น

 

---การพัฒนาเศรษฐกิจไม่อาจอภิปรายได้ถ้าไม่พูดในเนื้อหาของยุคประวัติศาสตร์และโครงสร้างสังคมอันจำเพาะ การอภิปรายเรื่องวิธีการผลิตก่อนทุนนิยมรูปแบบต่างๆ ในนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง และแสดงให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรที่คิดว่า วัตถุนิยมประวัติศาสตร์คือการตีความประวัติศาสตร์ในทาง 'เศรษฐกิจ' (หรือในทาง 'สังคมวิทยา' เท่านั้น)---

บางส่วนจากบทกล่าวนำ โดย อีริค ฮอบสบอว์ม

 

สารบัญ

คำชี้แจงของผู้แปลฉบับภาษาไทย

(ตุลาคม 2527)

บทนำ (1)

โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

บทนำ (2)

โดย อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric John Ernest Hobsbawm, 1964)

บทที่ 1

วิวัฒนาการของชุมชนและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยม

บทที่ 2

การก่อรูปของระบบทุนนิยม

ภาคผนวก : ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ

โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ