Connect with Facebook

มหามงคลเหนือเกล้าฯ

รหัสสินค้า: 9786167166735
สำนักพิมพ์ บ้านมงคล
ผู้แต่ง พ.สุวรรณ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 216

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 180 บาท

Special Price 162 บาท

หนังสือเข้า 28-10-2016

ได้รับ 162 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ในวโรกาสครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน

ปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ปรากฎเป็นจริงซึ่งคนไทยทุกคนทราบซึ้งกันดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี “บุญญาธิการ” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงรักษาศีล บำเพ็ญทาน เจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมในคราวที่พระองค์ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อเป็นฆราวาส พระองค์ทรงรักษาศีลธรรมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงสนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลสมาทาน ส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทรงสอนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ โดยมุ่งเน้นให้ทำความดี พระองค์ทรงใช้กฎหมายและกฎศาสนา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรมอย่างมุ่งมั่น สมควรแก่การถวายราชสักการะยิ่ง ดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงกราบพระองค์ท่านเสมือนเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชา

ฯลฯ.......ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

ในวโรกาสครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน

 

ปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ปรากฎเป็นจริงซึ่งคนไทยทุกคนทราบซึ้งกันดี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี “บุญญาธิการ” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงรักษาศีล บำเพ็ญทาน เจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมในคราวที่พระองค์ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อเป็นฆราวาส พระองค์ทรงรักษาศีลธรรมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงสนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลสมาทาน ส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทรงสอนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ โดยมุ่งเน้นให้ทำความดี พระองค์ทรงใช้กฎหมายและกฎศาสนา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรมอย่างมุ่งมั่น สมควรแก่การถวายราชสักการะยิ่ง ดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงกราบพระองค์ท่านเสมือนเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะเทิดทูนบูชา

 

ฯลฯ.......ฯลฯ

 

สารบัญ


 • มหามงคลปีติ : รับสั่ง “ฉันจะอยู่ถึง ๑๒๐ ปี”
 • บทบวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า
 • พระราชดำรัสวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
 • สุดปีติ “ในหลวง” หายประชวร
 • อาหารพระราชทาน
 • หากพระองค์อยู่ถึง ๑๒๐ ปี ประเทศไทยจะดีขึ้นมาก
 • ทรงสร้าง “พระสมเด็จจิตรลดา”
 • ทรงผนวชพระราชกรณียกิจทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๒ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๓ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๔ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๕ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๖ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๗ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๘ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๙ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๐ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๑ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๒ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๓ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๔ แห่งการทรงผนวช
 • พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๕ แห่งการทรงผนวช
 • ๑.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 • ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร
 • ๓.วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 • ๔.พระปฐมเจดีย์
 • พระมหาธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า