Connect with Facebook

พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

รหัสสินค้า: 9786167146690
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ศรีปัญญา ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558 จำนวนหน้า 590

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 23-11-2015

ได้รับ 315 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

“พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และพระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรบบำเพ็ญ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พระเจ้าแผ่นดินของเรา” ทรงมีพระบารมีอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้

 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ กอปรด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีมากมายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ อันเป็นหนึ่งในสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ยังคงเป็นสถาบันที่สูงสุดในชีวิตของคนไทยทุกคน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเรา และเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน