Connect with Facebook

วงศ์แห่งมงกุฎ เล่ม 1 (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164458000
สำนักพิมพ์ 2325
ผู้แต่ง สมประสงค์ ทรัพย์พาลี ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 285

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 1,200 บาท

Special Price 1,080 บาท

หนังสือเข้า 13-02-2018

รายละเอียดโดยย่อ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ สมมติเทวาวงศ์พงศาอิศวรกระษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตรงกับวันพุธที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามกุฏสมมติวงศ์ พระวชิรญาณมหาเถร (สมณนามขณะนั้น) จึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า กระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411

ตลอดเวลาที่ทรงพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรส พระราชธิดา 82 พระองค์มีราชสกุลสืบสายตรง 27 มหาสาขา นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีผู้สืบเชื้อสายมากที่สุด

ในพุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 150 ปี สำนักพิมพ์ 2325 จึงผลิตหนังสือ “วงศ์แห่งมงกุฎ” เพื่อเผยแพร่พระประวัติ / ประวัติ พระราชโอรส (เฉพาะองค์ต้นราชสกุล) พระราชนัดดา และพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากราชสกุล 27 มหาสาขา รวมมากกว่า 2,000 พระองค์ / องค์ / คน

สำหรับหนังสือ “วงศ์แห่งมงกุฎ เล่ม 1” ได้เล่าเรื่องบุคคลจากราชสกุล 6 มหาสาขา คือ ราชสกุลนพวงศ์ ราชสกุลสุประดิษฐ์ ราชสกุลกฤดากร ราชสกุลคัคณางค์ ราชสกุลศุขสวัสดิ และราชสกุลทวีวงศ์

รายละเอียดสินค้า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ สมมติเทวาวงศ์พงศาอิศวรกระษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตรงกับวันพุธที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามกุฏสมมติวงศ์ พระวชิรญาณมหาเถร (สมณนามขณะนั้น) จึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า กระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411

 

ตลอดเวลาที่ทรงพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรส พระราชธิดา 82 พระองค์มีราชสกุลสืบสายตรง 27 มหาสาขา นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีผู้สืบเชื้อสายมากที่สุด

 

ในพุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 150 ปี สำนักพิมพ์ 2325 จึงผลิตหนังสือ “วงศ์แห่งมงกุฎ” เพื่อเผยแพร่พระประวัติ / ประวัติ พระราชโอรส (เฉพาะองค์ต้นราชสกุล) พระราชนัดดา และพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากราชสกุล 27 มหาสาขา รวมมากกว่า 2,000 พระองค์ / องค์ / คน

 

สำหรับหนังสือ “วงศ์แห่งมงกุฎ เล่ม 1” ได้เล่าเรื่องบุคคลจากราชสกุล 6 มหาสาขา คือ ราชสกุลนพวงศ์ ราชสกุลสุประดิษฐ์ ราชสกุลกฤดากร ราชสกุลคัคณางค์ ราชสกุลศุขสวัสดิ และราชสกุลทวีวงศ์