Connect with Facebook

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย ๗๖+๑ จังหวัด

รหัสสินค้า: 9786163203168
สำนักพิมพ์ กอแก้ว
ผู้แต่ง ดาณุภา ไชยพรธรรม ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 319

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 250 บาท

Special Price 225 บาท

หนังสือเข้า 21-04-2017

ได้รับ 225 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

           ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย ๗๖+๑ จังหวัด รวบรวมประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยทั้ง ๔ ภาค ทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด โดยนับรวมจังหวัดล่าสุด คือ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถูกประกาศให้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กับอีก ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพเป็นนครหลวง ไม่ใช่จังหวัดอย่างเช่นที่เคยเรียกกันในอดีต เนื่องจากกรุงเทพฯ มีลักษณะการปกครองแบบอิสระเป็นของตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าและคณะทำงานโดยตรง ไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางเข้าไปกำกับดูแล อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังมีลักษณะการแบ่งเขตการปกครองที่เป็นเขตและแขวง ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆที่ใช้ระบบอำเภอและตำบล โดยขึ้นกับอำเภอเมือง ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดให้กรุงเทพฯ เป็นเขตปกครองพิเศษที่แยกออกจากส่วนกลาง

            หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะบรรจุไว้ตามห้องสมุดหรือตามตู้หนังสือต่างๆ หากต้องการทราบถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงที่มาของชื่อแต่ละจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด กับอีก ๑ นครหลวง คือ กรุงเทพมหานครด้วย

 

รายละเอียดสินค้า

           ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย ๗๖+๑ จังหวัด รวบรวมประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยทั้ง ๔ ภาค ทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด โดยนับรวมจังหวัดล่าสุด คือ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถูกประกาศให้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กับอีก ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพเป็นนครหลวง ไม่ใช่จังหวัดอย่างเช่นที่เคยเรียกกันในอดีต เนื่องจากกรุงเทพฯ มีลักษณะการปกครองแบบอิสระเป็นของตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าและคณะทำงานโดยตรง ไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางเข้าไปกำกับดูแล อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังมีลักษณะการแบ่งเขตการปกครองที่เป็นเขตและแขวง ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆที่ใช้ระบบอำเภอและตำบล โดยขึ้นกับอำเภอเมือง ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดให้กรุงเทพฯ เป็นเขตปกครองพิเศษที่แยกออกจากส่วนกลาง

            หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะบรรจุไว้ตามห้องสมุดหรือตามตู้หนังสือต่างๆ หากต้องการทราบถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงที่มาของชื่อแต่ละจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด กับอีก ๑ นครหลวง คือ กรุงเทพมหานครด้วย

 

สารบัญ

กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด

ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด

ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด