Connect with Facebook

ปาจารยสาร ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐)

รหัสสินค้า: 97812345678977
สำนักพิมพ์ สำนักงานปาจารยสาร
ผู้แต่ง มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 159

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 100 บาท

Special Price 90 บาท

หนังสือเข้า 08-01-2018

ได้รับ 90 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ปาจารยสาร เป็นนิตยสารที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดอ่านทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ และมีคุณภาพเหมาะสม เนื้อหา ภาษา และความคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางกองสาราณียกร

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ


ปาจารยวาท

สาราณียกรแถลง

บทกวี

งานอนุสรณ์ อยุธยา-ธนบุรี ๒๕๐ ปี “อยุธยา ไม่เคยสิ้น รากเรา ไม่เคยสูญ” / นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

อนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี ๒๕๐ ปี / พัฒน์ จันทะโชติ

ซอยสันติภาพ

แด่ยิ้ม / ส.ศ.ษ.

ความยากจนในทวีปเอเชีย

บทความพิเศษ

ตำรวจนอกกรอบ /ส.ต.ต.พงศ์สวัสดิ์ ศิลป์ฐิติยานนท์

นานาทัศนะ

ทุกข์ของชาวนาภายใต้รัฐศักดินาถึงทุนนิยม / อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

คนไร้บ้าน (ตอนที่ ๓) / ทนวินท วิจิตรพร

ข่าวสาร

คำประกาศแห่งนครเบรเกนซ์ (The Bregenz Declaration) เพื่อเรียกร้องจิตสำนึกร่วมของพวกเรา

ประวัติศาสตร์คนสามัญเจ้าฟ้าออทอดอกซ์และความเข้าใจเรื่องรัสเซียในไทย / ณัฐนพ พลาหาญ

ตามรอย เฟื้อ หริพิทักษ์ ประยุกต์ความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม / พงไพร ชื่นวินิจ

วิจารณ์หนังสือ

เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย / นรภัทร พาบรรจงจิตต์

THE LOVELORN GHOST & THE MAGICAL MONK : PRACTICING BUDDHISM IN MODERN THAILAND / ส.ศ.ษ.