Connect with Facebook

ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน

รหัสสินค้า: 9780876128091
สำนักพิมพ์ Self-Realization Fellowship
ผู้แต่ง ปรมหังสา โยคานันทะ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า BoxSet

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 1,999 บาท

Special Price 1,800 บาท

หนังสือเข้า 12-02-2018

ได้รับ 1800 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ผลงานประพันธ์ของ ปรมหังสา โยคานันทะ

"เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่างบนทางดำเนินนั้น..คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคะศาสตร์การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน"
--ปรมหังสา โยคานันทะ

"มนุษย์ถูกจำกัดไว้ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน ชาวฮินดูเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบปัญญาญาณแห่งการก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งตัวตนไปสู่สิ่งสูงสุด ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตาเป็นยอดมงกุฏแห่งฮินดูธรรม ผู้เห็นเฉพาะรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศัตรูภายนอก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้บรรลุธรรมจักรวาลได้ถอดความภควัทคีตาและอธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นสงครามเชิงนามธรรมกับศัตรูภายในหรืออัตตาของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงซึ่งสิ่งสูงสุดได้ อันจักเป็นไปเพื่อการผุดบังเกิดแห่งบรมสุข สุนทรียภาวะ และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง"
--ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

"ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"
--ประมวล เพ็งจันทร์

"อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสัจติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัตจะข้ามกาลเวลา"
-- สดใส ขันติวรพงศ์

รายละเอียดสินค้า

ผลงานประพันธ์ของ ปรมหังสา โยคานันทะ"เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่างบนทางดำเนินนั้น..คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคะศาสตร์การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน"


--ปรมหังสา โยคานันทะ

"มนุษย์ถูกจำกัดไว้ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน ชาวฮินดูเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบปัญญาญาณแห่งการก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งตัวตนไปสู่สิ่งสูงสุด ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตาเป็นยอดมงกุฏแห่งฮินดูธรรม ผู้เห็นเฉพาะรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศัตรูภายนอก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้บรรลุธรรมจักรวาลได้ถอดความภควัทคีตาและอธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นสงครามเชิงนามธรรมกับศัตรูภายในหรืออัตตาของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงซึ่งสิ่งสูงสุดได้ อันจักเป็นไปเพื่อการผุดบังเกิดแห่งบรมสุข สุนทรียภาวะ และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง"


--ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

"ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"
--ประมวล เพ็งจันทร์"อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสัจติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัตจะข้ามกาลเวลา"


-- สดใส ขันติวรพงศ์